Geoffrey Hodson

1886 – 1983

Følgende er et sammendrag af oplysninger fra de indledende kapitler i Lys fra Helligdommen Bogen er Sandra Hodsons biografi om hendes mand Geoffrey Hodson. Jeg har desuden fundet oplysninger fra nettet, se nedenfor under links.

I Hodsons liv var der ikke skandaler eller mistænkeliggørelser, som det var tilfældet for Blavatsky og Leadbeater. Hans liv præges af, at der på de helt rigtige tidspunkter var mennesker, der hjalp ham i den rigtige retning. Det betyder ikke at der ikke har været kampe at kæmpe eller tvivl og overvejelser undervejs. Men mestre og clairvoyante evner synes at have været til rådighed på en helt naturlig måde i hans liv. Evnerne har tilsyneladende ikke krævet hård psykisk træning og uendelige afsavn. De kontakter han fik undervejs kom overraskende og uden at han selv havde gjort noget for at opnå dem. Lige fra barndommen oplever han mirakuløse hændelser, som har han været ”under opsyn” og er blevet guidet af usynlige kræfter.

Barndom og ungdom – mødet med teosofien

Geoffrey Hodson voksede op på et større landsted i England og havde en lykkelig barndom. Han voksede op som troende kristen. Men tidligt blev han konfronteret med anskuelser, som gjorde, at han måtte tage sit religiøse syn op til overvejelse. Læsningen af Esoteric Christianity af Annie Besant genoprettede hans tro på et mere realistisk fundament. Nogle år senere overværede han et foredrag med Annie Besant. Det fik ham til at melde sig ind i Teosofisk Samfund, som han forblev trofast imod hele livet. Han fortæller selv, at han løbende fik råd og vejledning af Annie Besant, som han altid omfattede med stor respekt. Senere mødte han et clairvoyant medie, Mary de la Middleton. Hun lærte ham at bruge sine clairvoyante evner på en mere bevidst måde, men ellers berettes ikke om okkult uddannelse.

Efter skolen blev han ansat i et handelsfirma. Ansættelsen blev afbrudt under første verdenskrig, hvor han kæmpede på de allieredes side helt langt ude på slagmarken. Da krigen var slut vendte han tilbage til firmaet, men måtte erkende, at handel ikke længere havde hans interesse. På det tidspunkt fik han en invitation til at bliver leder af KFUM. Han bosatte sig herefter sammen med sin første hustru, Jane, i Preston i Lancashire. I de smukke omgivelser her, påbegyndte han studiet af alfer og devaer. Han så en aften nogle devaer i sin stue og Jane skrev straks hans iagttagelser ned. På den måde arbejdede de herefter sammen.

Mødet med Bethelda

I 1925 kom et stort vendepunkt. Han boede på det tidspunkt i London, hvor han deltog i teosofiske studier omkring medicin og helbredelse af syge. Da en planlagt ferie blev aflyst, tilbød en dame i Teosofisk Selskab ham at leje hendes hus i Sheepcombe dalen. Det var i disse smukke omgivelser, han første gang mødte englen Bethelda. Denne engel blev fra da af hans faste vejleder og støtte i studiet af samarbejdet mellem engle og mennesker. Et arbejde som kulminerede med udgivelsen af The Kingdom of the Gods i 1952. Efter mødet med Bethelda, fik han Annie Besants velsignelse til at arbejde videre ad disse baner indenfor Teosofisk Samfunds rammer. Han udgav herefter en serie bøger om sine iagttagelser. Bøgerne kom til at danne grundlag for en bevægelse til understøttelse af broderskabet mellem engle og mennesker.

I en af de bøger Geoffrey Hodson skrev i samarbejde med denne engel, beskriver han deres samarbejde på følgende måde:

Geoffrey Hodson, The Supreme Splendour, Authors’s Preface (min oversættelse)

Jeg var lysvågen da jeg skrev disse fem bind og havde fuld rådighed over alle min evner. Igennem mange år havde jeg søgt at træne mig til ved viljens kraft at kunne fremkalde en tilstand af sindets klarsyn hvor principper og idealiseringer bag fænomenernes verden lettere kan forstås.

Ved en lejlighed, mens jeg var i denne tilstand, blev en englelærer klart synlig for mit mentale øje – ikke som skikkelse jeg forstillede mig, ikke engang som et religiøst begreb, men som en virkelig realitet. Den viste sig at være et højt udviklet medlem af Englenes Hierarki, hvis viden og kræfter langt oversteg mine egne. Derefter begyndte jeg at modtage de belæringer som er indeholdt i de fem nævnte bøger.

Englelæreren dvæler i den bevidsthedstilstand, hvor dannelse af abstrakte forestillinger og formløse begreber sker. I disse regioner findes den levende sandhed, der ligger bagved formulerede doktriner og dogmer, og herfra henter de største genier indenfor kunst og videnskab deres højeste inspiration. …

Når han underviser, udvælger englen først den portion af sandheden som han ønsker at bibringe. Så løfter han mit sind, så langt som dets begrænsninger tillader, ind i et mål af sin egen forståelse af den sandhed. Dette bliver ofte visuelt, som om jeg betragtede processerne for fremkomst og udvikling af Universet indefra et indtil nu formørket kosmisk rum. Samtidig underviser han ved hjælp af en rytmisk strøm af ideer, der formuleres i en poetisk og deklamatorisk form, som jeg har søgt at bevare bortset fra mindre sprogligetilretninger for klarhedens skyld. …

Måske en delvis beskrivelse af mine mentale oplevelse og den psykologiske respons der er forbundet med denne proces kan være af interesse. De centrale sandheder strømmer ind i bevidstheden sammen med en strøm af kraft som får mig til at føle at mit intellekt, ja selve min hjerne, både oplades med energi og illumineres indefra af et intenst lys. En streng af brændende kraft, som inspirationen strømmer langs med forbinder min højere bevidsthed med min hjerne, der genkendes alene som et ydre instrument. Hjernens tredje ventrikel, pinealkirtlen og hypofysen udgør den fysisk afslutning af denne streng.

Nogle gang har jeg imens undervisningen foregår en mærkelig oplevelse af at se ind i mit hoved og der observere en intens aktivitet, særligt i de overfysiske genparter af de to kirtler og området omkring dem. Evnen til at opretholde den klarsynede sindstilstand og i lange perioder udholde vibrationens hypernormale hastighed øges med øvelsen, som også evnen til at gennemskue og oversætte en stadig mere vidtfavnende ideer til ord. Bag dette vil der dog altid være det uopnåelige, den viden at ord ikke rummer den fulde indsigt og at den storslåede vision er blevet dæmpet i oversættelsesprocessen.

Rejser, rejser, rejser

Hans liv var herefter fyldt med rejser til alverdens lande. Bl.a. opholdt han sig i længere perioder i USA, Sydafrika, Australien og New Zealand. Alle steder holdt han foredrag, underviste og vejledte mennesker, der søgte hans råd. Han varetog igennem tiden adskillige tillidsposter i Teosofisk Samfund, og var med til at stifte foreninger for dyrevelfærd og vegetarisme.

Fra 1929 var han liv og færden præget af, at Janes helbred gradvis forværredes pga. dissemineret sklerose. Her kom hans anden hustru Sandra ind i billedet. Hun blev en del af familien og tog sig af Jane under hendes sygdom. Efter Janes død giftede han og Sandra sig, og Sandra overtog arbejdet med at nedskrive hans indtryk.

Alt i alt får man indtryk af en meget beskeden mand med et overordentligt aktivt og produktivt liv. Han modtog løbende i sit liv hjælp fra mange mennesker og fra den indre verden. Alligevel er det et liv med glæder og sorger som ethvert andet liv. Det hører med til billedet, at han ikke afslørede sin forbindelse til visdommens mestre. Dette aspekt af hans liv blev først kendt med udgivelsen af Lys fra Helligdommen efter hans død.

Geoffrey Hodson døde i 1983, 97 år gammel.

Til toppen af siden