Meditation

Meditation som en tjenesteaktivitet
Network of Nations Service
Cyklisk meditation
Meditation i 2025 Initiativet

Meditation er et meget væsentligt tema indenfor Den Tidløse Visdom. Meditation udgør sammen med studie og tjeneste de grundlæggende arbejdsfelter og metoder, når man ønsker at sætte sig ind i og bruge de teknikker, der præsenteres i Den Tidløse Visdoms litteratur, aktivt i sit daglige liv.

Her er det ikke tanken at give en indføring i hvad meditation er, eller hvordan man begynder at meditere. Det gør masser af andre hjemmesider, se nedenfor under links. Dog er her et par korte kommentarer, som man kan holde sig for øje, hvis man seriøst overvejer at begynde at meditere:

 • Det kan anbefales at finde et kursus eller en instruktør, som kan føre én igennem de første faser.
 • Det kræver øvelse. Det er ikke bare at sætte sig ned med korslagte ben og lukke øjnene og så tro man mediterer.
 • Meditation består af faser, både den individuelle meditation og den samlede proces med at lære sig at meditere.
 • Der er mange måder at meditere på, mange formater at meditere efter, afhængig af formålet med meditationen.

Måske bør jeg lige knyttet en kommentar til mindfulness. Mindfuldness er en form for indre fordybelse, som i de senere år er blevet mainstream. Hvert eneste aftenskole katalog tilbyder kurser i mindfuldness, der fremstilles som et redskab til at bringe ro og fordybelse ind i sit liv og til at håndtere stress. Mindfulness er et udmærket udgangspunkt for meditation, hvis første fase netop er koncentration og evnen til at lukke forstyrrelse ude. Men meditation er meget mere end mindfulness.

For mig er meditation en metode til at bringe sig i en tilstand, hvor man er uafhængig og uforstyrret både af omgivelserne og af de ting, der normalt foregår i vores krop følelser og tanker. Et rum for stihed, glæde, kontemplation og oplysning. 

Der er dog ikke nogen endegyldig autoriseret definition af meditation, men jeg bruger betegnelsen meditation om den bevidste aspiration og proces, som har til formål at føre til kontakt med sjælen. 

Litteratur og links:

 • Alice A. Bailey: Okkult meditation
 • Lucille Cedercrans: Nature of the Soul.
 • Denne side www.meditation.dk har en meget grundig indføring i hvad meditation er, eksempler på begyndermeditationer og tilbud om undervisning
 • Denne blog (http://christianbuch.dk/category/meditation) beskæftiger sig med meditation. Der gives en kort orientering om meditation og tilbud om at deltage i fællesmeditation.

Meditation som en tjenesteaktivitet

Jeg bruger i mit liv mest meditation som en måde at tjene menneskeheden på. Jeg lægger mig hermed tæt op af det formål, som beskrives af Lucille Cedercrans i Nature of the Soul:

Lucille Cedercrans, Nature of the Soul, Lesson 11 (min oversættelse):

Jeg vil gerne påpege meditationens betydning for dem af jer, der finder meditation kedeligt og ikke givende, meditation er vigtig ikke bare for jeres egen individuelle udvikling, men også som en tjenesteaktivitet … som enhver af jer kan starte på lige her og nu …

Enhver discipel som tilbyder sig selv på denne måde, tjener et meget større formål end han selv begriber. For mens han erfarer oplevelsen af sandhed, spredes (broadcastes) denne sandhed med styrken af hans oplevelse ind i massesindet, hvor andre medlemmer af menneskeheden kan fange den som deres egen tanke. På denne måde transmitteres de guddommelige ideer, som udspringer fra Hierarkiet til disciplen, fra den spirituelle sjæl til mennesket i hjernen, ind i menneskehedens samlede mentale legeme, hvor mange medlemmer af menneskeheden både kan påvirkes af dem og selv blive en påvirkning i den guddommelige plans aktivitet. Forstå vigtigheden og overvej den tjeneste du udøver hver gang du i meditation kontemplerer et begreb om sandhed, hver gang du kontakter og fokuserer i dig selv og transmitterer den guddommelige energi der ligger underforstået i et begreb om sandhed.

Med andre ord: Hvert øjeblik vi bruger til at koncentrere os om og mediterer over dybe sandheder, i stedet for bare at lade tankemylderet råde, er til gavn for menneskeheden.

Det er da stort!

Herunder er et par forslag til hvordan meditation kan bruges til gavn for menneskeheden. Det forudsætter blot en ualmindeligt stædig vilje til at blive ved uden umiddelbart synlige eller mærkbare resultater for én selv. Eneste drive er en ukuelig tro på at det nytter og gavner menneskeheden.

Tjenesteprojekter

1. Network of Nations Service

Denne tjeneste er startet i 2005. Udgangspunktet er den opfattelse, at hvert land har en national engel, som er bærer af nationens karakteristika og samlede potentiale. Man kan sige, at den holder den nationale tankeform, og hjælper landet i dets udvikling.

Tjenesten har til formål

 •  at styrke samarbejdet mellem engle og mennesker
 • at højne vibrationen i den nationale tankeform med broderskabets energi og
 • at dirigere broderskabets energi ind i netværket af nationale engle.

Tjenesten består i en ganske kort meditation, som udføres om onsdagen kl. 12 – eller sådan cirka der omkring. Det er altid bedre at lave meditationen på et andet tidspunkt, hvis det passer bedre, end slet ikke at lave den.

Tjenesten kan med fordel udføres i en kirke eller anden form for helligt sted; jeg går fx selv ofte i Marmorkirken i København og mediterer. Hvis det ikke er muligt – fx fordi man er på arbejde eller ikke i nærheden af en kirke – så find et stille sted og brug nogle minutter på tjenesten der. Det vigtige i dette projekt er ikke hvor meget kraft, der lægges i den enkelte meditation eller stedet hvor den udføres. Det vigtige er, at den udføres uge efter uge, så der efterhånden opbygges et felt eller en energi omkring projektet og dets formål.

Meditation

Forbered dig kort på at gå ind i meditation. Forbind dig med din sjæl på den måde, der er naturlig for dig. Se herefter abstrakt, at du forbinder dig med alle andre personer og grupper i din nation, som udfører denne tjeneste.

Skab en visualisering af dit lands eller dit folkeslags engel, evt. blot som en lysende skikkelse eller et energipunkt, og forbind dig med den med ordene:

Vort land, vort folk er en engel, som vi bærer i vores hjerter og sind.

Brug et øjeblik på at registrere et evt. energiskift. Brug et øjeblik på at overveje dit lands eller dit folkeslags særlige karakteristika og dets bidrag til verden. Mediter herefter en stund over udsagnet:

Vi anerkender, at broderskab er universelt og forbinder engle og mennesker.

Visualiser at du forbinder dig med det lysende center, som er Planetens hjertecenter, personificeret ved Verdensfrelseren. Brug et øjeblik på at identificere dig med energien her.

Visualiser herefter at broderskabets energi strømmer fra dette center ind i gruppefeltet du har visualiseret, og som du også selv er en del af. Brug nogle minutter til at arbejde med denne pulserende strøm af energi. Identificer dig med den, mærk dens rytme og blive et med denne rytme.

Forbind dig igen med dit lands eller dit folkeslags engel og visualiser, at den er forbundet i et lysende netværk med alle andre landes og folkeslags engle over hele jorden. Bekræft den visualisering med ordene:

Vort lands, vort folks engel er porten til nationernes og folkeslagenes broderskab.

Se hvordan mennesker over hele verden har medfølelse og send kærlighed og lys og god vilje til alle de steder i verden, hvor mennesker eller natur lider. Se hvordan al den healende og godgørende energi samles op af englene for lande og folkeslag og anvendes lige netop der, hvor der er mest behov. Sid et øjeblik og deltag i denne udveksling af energi mellem engle og mennesker.

Visualiser, at den energi, som er genereret i meditationen, flyder ind i netværket af nationers og folkeslags engle.

Sig inden i dig selv: Hvis dette er i overensstemmelse med Guds vilje, så lad det manifesteres i henhold til guddommelig lov og orden, når vi siger den afsluttende velsignelse:

Engle og mennesker velsigner i fællesskab verden med lys og kærlighed.

Se at lys og kærlighed trænger ind overalt på jorden, flyder igennem og forankres i menneskeriget og naturrigerne. Brug gerne nogle minutter på denne forankring.

Slut evt. af med 3 x OM

2. Cyklisk meditation

I Sjælens Natur af Lucille Cedercrans, Lektion 33 er der en beskrivelse af et meditations forløb, som varer et år. Man mediterer fra nymåne til nymåne på hver af de 12 sædtanker, som er angivet. I bogen er den cykliske meditation beskrevet som en gruppeaktivitet, og det fulde udbytte (dens virkning i verden) opnås derfor, hvis den udføres af en gruppe. Det er dog et ret krævende projekt, og selv om jeg har forsøgt at danne en gruppe omkring projektet, er det foreløbig ikke lykkedes. Men man kan jo altid øve sig: Visualiser, at der er andre mennesker som udfører denne meditation, og forbind dig i tanken med dem.

Meditation

Herunder står det meditationsformat,  jeg selv bruger, når jeg mediterer over sædtankerne i den cykliske meditation.

Personlig alignment

Sæt dig godt til rette og slap af. Omfat dit fysisk-æteriske legeme med kærlighed og giv slip på forstyrrende fornemmelser i kroppen.

Bliv følelsesmæssigt og mentalt rolig og klar. Omfat din følelsesmæssige og mentale natur med kærlighed. Giv slip på alle forstyrrende følelser og tanker. Beslut dig for at være rolig og fredfyldt.

Saml bevidstheden i pandecenteret mellem øjenbrynene og syng et tavst OM som integrerer personligheden her.

Fokuser opmærksomheden i hulen i midten af hovedet og påkald sjælens opmærksomhed. Brug et øjeblik på stille reflektion over at være i kontakt med dit højere selv.

Alignment med gruppen og meditationens formål

Forbind dig med din gruppe (virkelig eller visualiseret) fra hjerte til hjerte.

Visualiser alle de disciple og grupper af disciple, der udfører cyklisk meditation. Se dem som levende lyspunkter i en cirkel.

Anerkend formålet med denne meditation som er at bidrage til Verdenstjenergruppens forberedelse af Hierarkiets genkomst.

Integration med Hierarkiet – det planetariske hjertecenter

Løft bevidstheden ind i Hierarkiet og ind i auraen omkring Kristus. Du står nu i den planetariske antakaranas midtpunkt mellem Shamballa og Verdensmoderen i jordens indre.

Mediter over sædtanken.

Distribution

Vend i bevidstheden tilbage til gruppen.

Visualiser en strålende stjerne over gruppen, som repræsenterer den energi meditationen over sædtanken har genereret.

Visualiser, at der fra denne stjerne strømmer gyldent lys ind i gruppefeltet, som bringer det til live og danner bølger i feltet, som når hver eneste sjæl i cirklen.

Modtag denne energi, dette lys og mærk efter hvordan det påvirker dig.

Visualiser, hvordan bølgerne spreder sig videre ud fra gruppefeltet – – ind i Verdentjenergruppen – – ind i menneskeheden – – ind i dyreriget, planteriget og mineralriget.

Visualiser hvordan lyset og energien gennemstrømmer hele dit væsen og stråler ud til alle du kommer i berøring med, og trækker det samme lys frem fra deres inderste væsen.

Afsluttende mantra

Hvis dette er i overensstemmelse med Guds vilje, så lad det manifesteres i henhold til guddommelig lov og orden.

Slut evt. af med den Store Invokation

Fra lysets kilde i Guds sind,
lad lys strømme ind i menneskers tanker,
lad lyset komme til jorden.

Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte,
lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerte.
Må Kristus komme til syne på jorden.

Fra centeret hvor Guds vilje er kendt,
lad hensigt lede menneskers små viljer,
den hensigt mestrene kender og tjener.

Fra centeret vi kalder menneskeheden,
lad planen for kærlighed og lys fuldbyrdes,
må den forsegle døren til det onde.

Lad lys og kraft og kærlighed genoprette planen på jorden.

OM – OM – OM

3. Meditation i 2025 Initiativet

“2025 Initiativet har en række projekter man kan tilslutte sig, og som alle har fælles meditation som et centralt element. Se hjemmesiden og de programmer der tilbydes her.

Til toppen af siden